იურიდიული ეთიკის მიმართულება

პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) - ის პროგრამის ფარგლებში - კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG).

ბიბლიოთეკა

რეგულაციები:


პუბლიკაციები:

 

კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტების ნაშრომები პროფესიულ ეთიკაში:


წიგნების სია (ხელმისაწვდომია ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში):


ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის რეკომენდაციების/გადაწყვეტილებების და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილებების მოკლე მიმოხილვა (case briefs):

ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა

არაკეთილსინდისიერება, არაკვალიფიციური მომსახურება

დამოუკიდებლობა

ეთიკის ნორმების გავრცელების ფარგლები

ინტერესთა კონფლიქტი

ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება

კანონიერება

კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა

კოლეგიალობა

კონფიდენციალობა

პროცესის მონაწილის პატივისცემის ვალდებულება

ნდობა

ჰონორარი, მინდობილი თანხები და მასთან დაკავშირებული ადვოკატის ფიდუციური ვალდებულებები

გარანტიის მიცემის დაუშვებლობა

სასამართლოსთან ურთიერთობა


გამოუმუშავებელი ჰონორარის, მინდობილი ქონებისა და დოკუმენტების დაბრუნების ვალდებულება


მინდობილი თანხების დამოუკიდებელ ანგარიშზე განთავსების ვალდებულება

ხარჯთაღრიცხვის წარმოების ვალდებულება

ჰონორარის განსაზღვრა

დაცვის უფლების გარეშე დატოვება

რეკლამირება